O nas

Statut przedszkola

 

 

 

STATUT

 

 

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 4

W  MIKOŁOWIE

UL. Katowicka 132

 

 

 

 

 

MIKOŁÓW  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole NR 4

2. Przedszkole nosi imię "Złotego Pantofelka".

3. Przedszkole mieści się w Mikołowie na ul. Katowicka 132

4. Przedszkole używa pieczęci na której jest pełne brzmienie nazwy:

Przedszkole NR 4

ul. Katowicka 132

43 190 Mikołów

tel. 032-322 09 56

NIP 635-177-35-93  Regon  272001709

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach

    oddział w Rybniku.

6. Organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.

 

Rozdział II.

 

                                         Cele i zadania Przedszkola

 

§2

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz
z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.    Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej  podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3.    Celem przedszkola jest :

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11) przygotowanie dzieci 5 i 6 letnich (dzieci młodsze za zgodą organu prowadzącego) do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną zostały wyłączone z obowiązku przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym na etapie edukacji przedszkolnej. Natomiast dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na inne rodzaje niepełnosprawności są zwolnione z realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym tylko wtedy, gdy potrzeba zwolnienia wynika z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.

12) u dzieci sześcioletnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, kształtowanie umiejętności z zakresu czytania i przygotowanie do nabywania umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

4.    Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa.

1)    tworzy warunki materialne i organizacyjne dzięki którym dziecko ma możliwość podejmowania i inicjowania różnych form aktywności;

2)     tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągniecie " gotowości szkolnej" rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się;

3)    gwarantuje dostosowanie treści, metod, form, organizacji  nauczania oraz organizacji zajęć   dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb
 i możliwości rozwojowych dzieci, organizację działalności innowacyjnej
i    eksperymentalnej.

4)    umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

5.    Dobór treści nauczania i sposób ich przekazywania ma na celu rozwijanie u dzieci upodobania do nauki, pragnienie i radość poznawania, motywowanie dzieci  do kształcenia w późniejszym okresie.

6.    Przedszkole organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka , która polega w szczególności na:

1)  Rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

2)  Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

3)  Rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

7.    Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  jest wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych     

8.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, z niepowodzeniami edukacyjnymi, z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska

1)  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy   ucznia, rodzica, dyrektora, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, pielęgniarki środowiskowej, higienistki szkolnej,  poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz kuratora sądowego

2)   „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad i konsultacji.”

a)  „Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników do 5”

b)  „Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników wynosi do 4”

c)  „Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć do 10.”

3)  „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  rodzicami dzieci, poradniami  psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.”

4)  „Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne”.

5)  Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola powołuje zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

 

9.    Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej

i religijnej.

10.  Przedszkole ma obowiązek zorganizować w ramach planu zajęć przedszkolnych bezpłatną naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków. W czasie trwania tych zajęć, zapewnia się opiekę i zajęcia wychowawcze dzieciom, które nie korzystają z nauki religii.

 

11. Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a  w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą  opiekę nad dziećmi w czasie pobytu 
w  przedszkolu  oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod  względem fizycznym, jak i psychicznym.

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

12. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu za jego bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel.

13. W trakcie pracy poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci - jedna osoba dorosła, z zastrzeżeniem, zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;

14. Na spacerach i wycieczkach stosowana jest szczegółowa procedura  bezpieczeństwa,  opracowana przez radę pedagogiczną  w regulaminie spacerów
i wycieczek.

15. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:

1)    dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub opiekunów, albo osoby przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające pełne bezpieczeństwo dzieci,

2)    dziecko przyprowadzane jest zdrowe i wolne od wszelkich infekcji przeziębieniowych,

3)    wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka znajduje się na karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola w danym roku szkolnym,

4)    po przyjściu dziecka do przedszkola dziecko pozostaje pod opieką rodziców do chwili przekazania go pod opiekę pracownikowi przedszkola,

5)    w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych, przedszkole powinno prowadzić wśród dzieci systematyczna pracę nad podstawową znajomością przepisów ruchu drogowego, poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego,

6)    za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pełnoletnie przez nich upoważnione pisemnie,

7)    osoba odbierająca dziecko musi być trzeźwa,

8)    w przedszkolu opracowane są procedury działań wychowawczych
i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci w przypadkach gdy:

a)    wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący po wpływem alkoholu lub narkotyków,

b)    dziecko z przedszkola odbierane jest przez osobę niepełnoletnią,

c)    rodzic (opiekun prawny) notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki.

 

16. Obowiązki, odpowiedzialność za przyprowadzanie dziecka zdrowego i odbieranie dziecka z przedszkola ujęte są w opracowanej  przez radę pedagogiczną procedurze i planie działania przedszkola w przypadku złego stanu zdrowia dziecka.

17. Na terenie przedszkola organizowane są dodatkowe zajęcia.

1) organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

2) rodzaj dodatkowych zajęć  podany jest do wiadomości rodziców  podczas zebrań organizacyjnych,

3) zajęcia dodatkowe są bezpłatne, w ramach opłaty 1zł za godzinę wykraczającą poza bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

 

 

Rozdział III

Organy przedszkola

 

§ 3

1.      Organami przedszkola są;

1) Dyrektor przedszkola.

2) Rada pedagogiczna.

3) Rada rodziców.

2.      Dyrektor przedszkola w szczególności:

1)   kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego   rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały  rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji   stanowiących,

5)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców i ponosi  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

6)  przyjmuje dzieci do przedszkola,

7) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce  nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

8) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

9) Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 

3. Do zadań dyrektora należy:

1)    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą,

2)    opracowanie  na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go radzie pedagogicznej i radzie rodziców,

3)    przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców  informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego,

4)    wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,

5)    dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą   rodziców, radą pedagogiczną oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi przedszkole,

6)    przygotowanie arkusza organizacyjnego przedszkola,

7)    ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci,

8)    gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny,

9)  przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie jej wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi,

10)  ustalanie przydziału zadań pracownikom,

11)   współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi  prace przedszkola,

12)   podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola,

13)   powiadamianie na piśmie dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie,

w którym mieszka dziecko  5 i 6 letnie o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

14)   organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

a)  „powołanie zespołów składających się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem”

b)  „wyznaczanie osoby koordynującej pracę zespołu – jeden koordynator może kierować pracami kilku zespołów”

c)  „na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane

d)  „informowanie na piśmie rodziców dziecka o ustalonym dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin:

e)  „decydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół”

f)   „informowanie rodziców o terminie spotkania zespołu”

g)  „wnioskowanie o udział w spotkaniu zespołu przedstawicieli poradni pedagogiczno – psychologicznej w tym specjalistycznej”

 

4.  Dyrektor w szczególności  decyduje w sprawach:

a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz     innym pracownikom przedszkola,

c) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w  sprawie odznaczeń, nagród lub wyróżnień nauczycieli i innych pracowników  przedszkola

d) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje     nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,

e) dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą    rodziców, radą pedagogiczną oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi  przedszkole.

 

5.    W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem          przedszkola   w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia,  wychowania  i opieki.

1)  W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

2)  Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po wstępnej obserwacji, na zakończenie roku szkolnego a także w miarę  bieżących potrzeb oraz mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3)  W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń    i innych organizacji , w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

4)  Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do niejawności spraw poruszanych na zebraniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników przedszkola.

 

6.    Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)  zatwierdzanie planu pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców,  

2)  podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów   pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

3)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4)  uchwalanie regulaminu swojej działalności

5)  ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

7.    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład   zajęć,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac   i zajęć w ramach wynagrodzenia, a także dodatkowo płatnych zajęć   dydaktycznych,

5)powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący,

6) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,

8.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.

9.    Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/ 3 jej członków.

10. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin rady pedagogicznej obowiązujący w przedszkolu.

11. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentacje rodziców
i wychowanków.

12. Rada rodziców wybrana jest, spośród wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, na zebraniu ogólnym rozpoczynającym rok szkolny.

13. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców.

14. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania rady rodziców,  określa uchwalony przez radę rodziców regulamin jej działalności.

15. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.

16. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania, a także stale
z nią współpracuje osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

17. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

1) uchwalanie regulaminu działalności, który nie może być sprzeczny ze   statutem przedszkola,

2) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami  dotyczącymi spraw przedszkola.

18. W celu wsparcia działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

19. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu, opinii na temat pracy przedszkola.

20. Powołane organy mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i w statucie  przedszkola.

1)    każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na dany rok szkolny.

2)    plany własnej działalności powinny być uchwalone nie później niż do końca  miesiąca  września.

3)    koordynatorem działań między organami jest dyrektor przedszkola

      21. W sprawach spornych organy wypracowują wspólne stanowisko w drodze dyskusji  

            i uzgodnień.

22.Sprawy sporne między organami są rozstrzygane na wspólnym zebraniu    zainteresowanych

 23.Ostateczna decyzja należy do dyrektora placówki i podana jest do wiadomości zainteresowanych stron.

 

 

Rozdział IV

Organizacja przedszkola

§ 4

1.    Statut przedszkola określa organizację przedszkola.

 

§ 5

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący  dzieci  w zbliżonym  wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.      Dzienny czas pracy przedszkola w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej - na 11 godzin dziennie: od 6,00 do 17,00

3.      Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 – 13.00 i ulega wydłużeniu o pół godziny w dni, w których w podstawie programowej realizowane są zajęcia  z religii.

4.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

§ 6

1.    Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego

1)  nauczyciel wybiera i realizuje program wychowania  przedszkolnego,  który zawiera treści podstawy programowej  wychowania przedszkolnego, i dopuszczany jest do użytku przez dyrektora przedszkola

2)  rada pedagogiczna powołuje zespół opiniujący i opiniuje przedstawione  programy,

3)  program własny nauczyciela dopuszczony jest do użytku przez dyrektora przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców,

 

2.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

1)  Zajęcia dodatkowe prowadzone są poza podstawą programową

 

3.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć rytmicznych, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości  rozwojowych dzieci jest dostosowany do możliwości  rozwojowych dzieci i wynosi :

1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut

 

     4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie,

          przy czym:

1)  co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)  co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)  co najmniej jedna piąta czasu ( w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedna piąta czasu), realizowane są zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)  pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,  zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych,  i inne).

 1. Sposób dokumentowania zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 7

1.      Przedszkole jest wielooddziałowe.

 

§ 8

1.  Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny  zatwierdzony przez 

           organ prowadzący.

1)  Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący przedszkole.

2.    W arkuszu organizacji przedszkola określa się  w szczególności:

1)    liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)    liczbę pracowników przedszkola , z podziałem na pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych
w tym pracowników zajmujących stanowiska   kierownicze,

3)    ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ   prowadzący placówkę.

4)    liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

5)    organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej  i wczesnego wspomagania”.

 

3.  Arkusz organizacyjny zawiera listę nauczycieli oraz informacje o ich kwalifikacjach, a także liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych.

§ 9

1.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

1)  Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

 

2.    Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy  programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

 

                         I.                ( od 6;00 do 8;00 )

Dzieci schodzą się do przedszkola - bawią się w kącikach zainteresowań w  zabawy tematyczne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne.

Nauczyciel prowadzi pracę wspomagającą indywidualny rozwój dziecka.

Dzieci biorą udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach porannych.

Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych.

 

                        II.                ( od 8;00 do 13;00 )

Dzieci porządkują salę, wykonują czynności higieniczno-sanitarne.

Jedzą śniadanie.

Dzieci biorą udział w zajęciach edukacyjnych mających na celu doskonalenie     posiadanych umiejętności lub kształcenie nowych na podstawie Podstawy  Programowej opracowanej przez MEN i programów przedszkolnych.

Dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, zabawach dowolnych w sali, na  powietrzu, spacerach, wycieczkach, grach terenowych.

              Biorą udział w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Przygotowują się do obiadu, wykonują zabiegi higieniczno - sanitarne.

Jedzą obiad.

W oddziałach najmłodszych po obiedzie dzieci odpoczywają wg indywidualnych potrzeb

 

                       III.                ( od 13;00 do 17;00)

Dzieci biorą udział w zajęciach relaksacyjnych, zabawach ruchowych w sali lub na powietrzu, grach terenowych, 

Nauczyciel prowadzi pracę wspomagającą indywidualny rozwój dziecka.

Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych rozwijających ich zainteresowania i zdolności

Dzieci przygotowują się do podwieczorku wykonują zabiegi higieniczno - sanitarne               Jedzą podwieczorek.

Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych. 

Dzieci biorą udział w grach, zabawach dowolnych, rozchodzą się do domu                          

 

§ 10

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych
   z organem prowadzącym  zgodnie z harmonogramem dyżurów poszczególnych    placówek.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej -  z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania w przedszkolu oraz z uwzględnieniem potrzeb rodziców,

3.    W okresach obniżonej frekwencji ( ferie zimowe, ferie świąteczne ) przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych. Grupy łączone są również podczas schodzenia i rozchodzenia  się dzieci ( do czasu rozpoczęcia pracy danego oddziału lub po zakończeniu pracy danego oddziału).

 

4.    Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:

1) sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia sanitarne,

3) szatnie,

4) kuchnię,

5) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

6) plac zabaw z urządzeniami terenowymi.

 

5.    Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

1) opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu

2) opłaty za wyżywienie.

6.    Opłatę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący. Koszty te odprowadzane są na konto Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich.

7.    Koszty za godziny i żywienie   obliczane są na podstawie   obecności dzieci rejestrowane są na podstawie elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu,   przez czytniki rejestrujące wejście i wyjście dziecka z przedszkola.

8.    Dzieci zapisane do przedszkola korzystają z wyżywienia w przedszkolu: śniadania, obiadu i podwieczorku.

9.    Wyżywienie i koszty za godziny  w  pełni pokrywają rodzice ( opiekunowie) dziecka.

10. Opłaty za wyżywienie i koszty za godziny, rodzice wpłacają na konta przedszkolne, do  15-go każdego miesiąca.

11. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z intendentem oraz ZSiPM uwzględniając ceny rynkowe i zasady zdrowego żywienia.

 

 

 

Rozdział V

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

§ 11

 

1.  W przedszkolu zatrudnieni są : nauczyciele  z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracownicy administracji i obsługi.

2.  Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.  Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

2)  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

3)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniu tych obserwacji;

4)  prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio i pięcioletnich),

5)  stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;

6)  odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp.;

7)  współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.;

8)  planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

9)  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń;

10)  eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

11)  współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwaniu informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

12)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13)   realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

14)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

15)  kształcić i wychowywać w umiłowaniu ojczyzny w poszanowaniu Konstytucji  RP w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

 

16)   przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

17)   przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich, a do końca roku szkolnego 2014/2015 również dzieci 6 letnich.

18)   udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej

19)  rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka i planowanie sposobów ich zaspokojenia

20)  prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły zakończona jest  analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w szkole

21)  informowanie dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną

4.  Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy, jest zobowiązany przedłożyć dyrektorowi przedszkola informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za przestępstwo umyślne.

5.  Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom (art. 6 KN).

6.   Powołane przez dyrektora przedszkola zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzą  z dziećmi zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1)  Ustalają zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej

2)  Określają zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy

3)  Opracowują dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny

4)  Dokonują oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku

5)  Formułują wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określają formy i sposoby oraz okresy udzielania dziecku dalszej pomocy

6)  Podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 

7.  Pracownik przedszkola jest zobowiązany  wykonywać pracę sumiennie, starannie  oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

8.         Pracownik przedszkola jest zobowiązany w szczególności :

1) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy regulaminu,

2) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także

    przepisów przeciwpożarowych,

3) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy

             informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

4) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

5) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

 

9.      Do obowiązków intendenta należy;

1)    zakup potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości   i ważnym terminie przydatności do spożycia,

2)    właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie kucharce zgodnie  z raportem żywieniowym,

3)    planowanie i układanie jadłospisów,

4)    przestrzeganie norm żywnościowych,

5)    nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków,

6)    sporządzanie dziennych raportów żywieniowych,

7)    pobieranie od rodziców odpłatności za przedszkole,

8)    odprowadzanie do banku zainkasowaną gotówkę zgodnie z przepisami prawa     finansowego,

9)    zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki,

10) przestrzeganie przepisów bhp

10. Do obowiązków kucharki należy:

1)    pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym,

2)    przygotowanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami  żywieniowymi  i sanitarnymi,

3)    uczestnictwo w planowaniu i układaniu jadłospisu,

4)    dbanie o jakość wydawanych posiłków, oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą,

5)    właściwe przechowywanie produktów żywnościowych,

6)    organizowanie pracy personelu kuchni,

11.   Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

1)    pomoc w przygotowaniu posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi   

i sanitarnymi,

2)    pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu jej, zgodnie z zalecaną   gramaturą,

3)    obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji   posiłków,

4)    rozdrabnianie warzyw, owoców z uwzględnieniem wymogów technologii   i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych,

5)    codzienne pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie z przepisami sanitarnymi,

6)    dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce,

 

12.   Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:

1)    utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

2)    prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji sal i pomieszczeń przedszkolnych,

3)    rozdawanie dzieciom  ciepłych  posiłków,

4)    sprzątanie po posiłkach,

5)    mycie naczyń,

6)    pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska  pracy po zajęciach,

7)    uczestnictwo w spacerach i wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa  dzieci

 

13.   Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1)    pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi,

2)    zapewnienie pomocy dziecku podczas zabaw, posiłków, zabiegów higienicznych,

3)    czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce oraz podczas wycieczek i spacerów,

14.   Do zadań konserwatora należy:

1)    utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola oraz na placu zabaw,

2)    dokonywanie drobnych napraw sprzętu, zabawek, urządzeń,

15.   Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w miesiącach: lipiec -

       sierpień, lub w okresie ferii zimowych, przy zmniejszonej frekwencji dzieci.

16.   W indywidualnych przypadkach losowych, dyrektor może udzielić pracownikowi

       urlopu w ciągu roku szkolnego.

17.   W czasie dyżurów letnich w  placówce pracuje przynajmniej jeden pracownik, który odbiera pocztę, telefony, podlewa kwiaty, wykonuje inne czynności związane  z przygotowaniem placówki do rozpoczęcia roku szkolnego.

 

§ 12

1.    W przedszkolu nie ma stanowiska wicedyrektora.

§ 13

1.    Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm 

nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału:

1)    jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału;

2)    dwóch nauczycieli w przypadku dziesięciogodzinnego czasu pracy oddziału.

 

2.    Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dyrektor

przedszkola w miarę możliwości kadrowych powierza nauczycielowi oddział na wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

 

3.  Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 

§ 14

1.    Placówka nie posiada statusu przedszkola z oddziałami integracyjnymi.

2.    Przedszkole przyjmuje dzieci  niepełnosprawne za zgodą organu prowadzącego
i organizuje kształcenie dla tych dzieci jak również dla dzieci niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w integracji z dziećmi pełnosprawnymi .

3.    W celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym przedszkole za zgodą organu prowadzącego, może zatrudnić nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

4.    W przypadku gdy do przedszkola uczęszczają   dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, z zespołem Aspergera z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartch w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zatrudnia się dodatkowo
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub specjalistów
2)  pomoc nauczyciela

 

5.    Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej – dokonuje specjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka; opracowuje indywidualny program edukacyjno  terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu; nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje efektywności pomocy udzielanej dziecku; w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu; przygotowuje dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

 

 

 

 

Rozdział VI

Współpraca z rodzicami

§ 15

 

1.    Dyrektor ustala szczegółowo zadania nauczycieli związane z:

1)    współpracą z rodzicami:

a)    opracowanie planu współpracy z rodzicami na dany rok szkolny,

b)    zapoznanie rodziców z programem  przedszkola, zamierzeniami wychowawczo  - dydaktyczno - opiekuńczymi zawartymi w rocznym planie przedszkola,

c)    informowanie na bieżąco rodziców o rozwoju dziecka, jego postępach edukacyjnych, zachowaniu, przyczynach trudności w opanowaniu podstaw      programowych  lub trudnościach wychowawczych,

d)    pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie  wczesnej interwencji specjalistycznej,

e)    współpraca z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

2)    planowaniem i pracą dydaktyczno - wychowawczą,

a)    organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej w  powierzonym oddziale opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska  rodzinnego,

b)    dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

c)    tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego uzdolnień i zainteresowań,

d)    prowadzenie dokumentacji pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej,

e)    sporządzanie pisemnego sprawozdania z półrocznej i rocznej pracy,

3)    prowadzeniem obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowaniem tych obserwacji :

a)    poznawanie potrzeb rozwojowych dzieci,

b)    ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)    prowadzenie obserwacji dzieci,

d)    prowadzenie arkuszy diagnostycznych,

e)    gromadzenie prac dzieci w indywidualnych teczkach.

4)    współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

a)    konsultowanie wyników obserwacji z logopedą,

b)    kierowanie dzieci na badania psychologiczno - pedagogiczne,

c)    zapraszanie specjalistów na teren placówki.

 

2.    Nauczyciel współdziała z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) dzieci poprzez:

1)  organizowanie zajęć otwartych ( pokazowych) 2 razy w ciągu roku,

2)  zebranie z rodzicami ogólne i grupowe w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3  razy w roku,

3)  konsultacje indywidualne,

4)  systematyczne aktualizowanie gazetki dla rodziców, prowadzenie kącików informacyjnych;

5)  organizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci,

6)  współudział rodziców i nauczycieli w organizowaniu  uroczystości przedszkolnych, środowiskowych,

7)  organizowanie wspólnych wycieczek i wyjazdów.

 

3.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)  przestrzeganie niniejszego statutu;

2)  respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

3)  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (osoby pełnoletnie, trzeźwe);

4)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

5)  informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

6)  niezwłoczne zawiadamianie o chorobach zakaźnych;

7)  wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;

8)  inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

4.  Na rodzicach (opiekunowie prawni) dzieci, na których spoczywa obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, zobowiązani są do:

1)  do zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i zapewnieniu do regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

2)  do informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora Szkoły Podstawowej o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego swojego dziecka.

3)  Zapewnienia warunków nauki określonych w zezwoleniu dotyczącym spełniania obowiązku nauki poza przedszkolem (m.in. za granicą).

5.  Niespełnienie obowiązku przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6.  Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

7.  Rodzice mają prawo do:

1)  zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej;

2)  uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;

3)  uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

4)  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

5)  wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków obserwacji pracy przedszkola;

6)  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 

8. Rodzicom udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna

1)  Pomoc udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń,

2)  Rodzice informowani są o terminie posiedzenia zespołu i mogą uczestniczyć w jego spotkaniach, o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w których poszczególne zajęcia będą realizowane.

3)   Rodzice dziecka mają prawo wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno pedagogicznej, do udziału w spotkaniach zespołu, wnioskować o udział w spotkaniach zespołu lekarza , psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty, wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Wychowankowie przedszkola

 

§ 16

1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat

2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

1)    do szczególnie uzasadnionych przypadków zaliczamy:

a)    oboje rodzice pracujący,

b)    rodzic samotnie wychowujący dziecko,

2)    warunkiem przyjęcia dziecka 2,5 letniego jest samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych.

3.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4.    Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola:

1) Rekrutacja do grupy przedszkolnej odbywa się w oparciu o zasadę 

     powszechnej dostępności.

2) Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie wypełnionych przez 

 rodziców kart zgłoszeń. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację kontynuacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3)  Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na    warunkach i trybie dotyczącym obywateli polskich.

4)    Organ prowadzący ustala dla danego roku szkolnego harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

 

5.  Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

6.  Przedszkole zapewnia swoim wychowankom bezpieczne warunki przebywania

w przedszkolu

1)    proces wychowawczo - dydaktyczny przebiega zgodnie z zasadami higieny  pracy umysłowej,

2)    meble i sprzęt przedszkolny dostosowany jest do fizycznego rozwoju dziecka,

3)    plac zabaw wyposażony jest w urządzenia zapewniające dzieciom w wieku przedszkolnym bezpieczną zabawę,

4)    nauczyciele posiadają przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przed medycznej;

a)    w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu  zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie, jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice.

b)    w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się  o tym rodziców - mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić   mu opiekę medyczną,

c)    w innych uzasadnionych przypadkach ( losowych, zagrożenia życia dziecka ) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i zawiadamia rodziców, dziecko zostaje  powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje  w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.

d)    podanie leku w przedszkolu może nastąpić tylko w sytuacji zagrożenia życia dziecka (choroby przewlekłe) i powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.

5)    na życzenie rodziców przedszkole organizuje grupowe ubezpieczenie wychowanków od nieszczęśliwych wypadków, wpłaty za ubezpieczenie dokonują rodzice do końca  września danego roku szkolnego.

 

7.    Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

2)    szacunku dla wszystkich potrzeb, życiowego i podmiotowego traktowania,

3)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)    poszanowania jego godności osobistej,

5)    poszanowania własności,

6)    opieki i ochrony,

7)    partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8)    akceptacji jego osoby,

9)    uczestnictwa w życiu kulturalnym, artystycznym i zajęciach rekreacyjnych   stosownych do wieku dziecka,

10) przygotowania do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji oraz przyjaźni między wszystkimi narodami.

 

8.         Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków  w następujących przypadkach:

1)  rodzice nie wnoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez dwa miesiące.

 

9.     Skreślenie dziecka z listy przebiega za zachowaniem następującej procedury:

1)  rozmowa z rodzicem o zaistniałej sytuacji, wyznaczenie terminu uregulowania należności,

2)  powiadomienie rodzica na piśmie o uregulowanie odpłatności  w ciągu 7dni od daty otrzymania pisma.

3)  drugie powiadomienie rodzica na piśmie o uregulowanie odpłatności w ciągu 7 dni  od daty otrzymania pisma,  z zaznaczeniem że w przypadku niedotrzymania terminu sprawa  zostanie skierowana do Sądu z powództwa cywilnego.

4)  pisemne powiadomienie rodziców o skreśleniu dziecka z listy wychowanków poupływie14dni od daty wysłania  drugiego pisma.

5)  skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi

przepisami.

2.    Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.    Rada Pedagogiczna ma prawo do dokonywania zmian w statucie przedszkola,

jeżeli wymaga tego organizacja działalności placówki.

4.    Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w statucie.

5.    Treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie :

1)    wraz ze zmieniającymi się przepisami

2)    w przypadku zmiany stopnia organizacji przedszkola.

6.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

przedszkolnej, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

7.    Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia 2016r.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 4 im. Złotego Pantofelka
  ul. Katowicka 132
  43-190 Mikołów

  p4mikolow.bip.net.pl
 • 32 322-09-56
  +48 665 982 546

Galeria zdjęć