Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 4 w Mikołowie im. "Złotego Pantofelka" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.p4.mikolow.eu Przedszkole nr 4 im. "Złotego Pantofelka".

Data publikacji strony internetowej: 19.02.2016.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2019.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.03.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Korbel, rybicka.natalia@p4.mikolow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665-982-546, 32 322-09-56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główne wejście do budynku jest przez domofon, który umieszczony jest w wiatrołapie. Osoba chcąca wejść musi skontaktować się z pracownikiem przedszkola, który przez domofon otwiera drzwi. Budynek posiada drugie wejście zewnętrzne, również wyposażone w domofon. Osoba chcąca wejść również musi skontaktować się z pracownikiem przedszkola.
 2. Dostępność do korytarzy, schodów jest ogólnodostępna. Nie dotyczy to stref wydzielonych dla pracowników przedszkola.
 3. Przedszkole nie posiada przystosowania do osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość podjazdu pod drzwi wejściowe od strony podwórka, które zaopatrzone są w domofon, gdzie następuje obszar kontroli.
 4. Przedszkole nie dysponuje wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawych.
 5. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów, w tym psów asystujących.
 6. Przedszkole nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź online.

Aplikacje mobilne

Brak

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 4 im. Złotego Pantofelka
  ul. Katowicka 132
  43-190 Mikołów

  p4mikolow.bip.net.pl
 • 32 322-09-56
  +48 667 877 557
  +48 665 982 546

Galeria zdjęć