Ochrona danych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuje się, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 4 z siedzibą w Mikołowie przy ul. Katowickiej 132
w Mikołowie, reprezentowane przez Dyrektora.

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych
albo pisemnie na  w/w adres siedziby
Administratora albo poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@cuw.mikolow.eu

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych w Przedszkolu odbywa się w celu wypełnienia obowiązków
  prawnych związanych z realizacją zadań Przedszkola, w szczególności wynikających
  z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe: w przypadku danych osobowych
  dot. dzieci (wychowanków Przedszkola) jest to przede wszystkim realizacja zadań Przedszkola
  w zakresie kształcenia, wychowania, opieki i zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych
  warunków nauki, wychowania i opieki, a także realizacja zadań związanych z obowiązkiem prawnym
  prowadzenia przez Przedszkole dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej.
 2. Przedszkole przetwarza również dane osobowe w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umów
  o pracę bądź wszelkich innych umów, których stroną jest Przedszkole, a których
  przedmiotem jest wykonywanie na rzecz Przedszkola usług, dostaw lub robót budowlanych.

   
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole może również odbywać się na podstawie
  wyraźnej zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą lub przez jej przedstawiciela
  ustawowego (jeżeli zgoda na przetwarzanie dotyczy danych osobowych dziecka) – w
  takim
  przypadku przetwarzanie odbywa się w zakresie i w celu określonym w treści zgody
  (w szczególności zgody wymaga przetwarzanie  przez Przedszkole danych osobowych
  polegające na wykorzystaniu wizerunku danej osoby w celu
  promowania działalności
  Przedszkola lub osiągnięć i umiejętności jego wychowanków np. na stronie internetowej
  Przedszkola lub na profilu Przedszkola na internetowych portalach społecznościowych)

   

IV. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

 

Podanie Administratorowi swoich danych osobowych może być:

 • wymogiem prawnym – gdy przepisy wskazują jakie dane są niezbędne do realizacji przez
  Administratora jego zadań lub dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji przez Administratora
  jego zadań, przy czym konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zrealizowania
  przez Administratora jego zadania lub spełnienia żądania,
 • wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy – gdy podanie danych osobowych
  jest niezbędne do prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy z Administratorem
  i jej wykonania, przy czym konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora
  danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej wykonania,
 • dobrowolne – gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
  której dane dotyczą w celu określonym w treści zgody, przy czym konsekwencją niepodania
  danych będzie brak możliwości zrealizowania tego celu.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przedszkole przechowuje pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu ich
przetwarzania oraz po tym okresie – do celów archiwalnych przez czas określony w przepisach
nakładających na Przedszkole obowiązek archiwizowania dokumentacji.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (tj. podmiotami lub
osobami, którym dane mogą zostać przez Przedszkole ujawnione) mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Przedszkola,
   
 • organy i instytucje uprawnione do otrzymania określonych danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa w związku z realizacją nałożonych na
  Przedszkole obowiązków (np. Urząd Miasta Mikołów realizujący zadania
  organu prowadzącego przedszkole określone w przepisach ustawy – Prawo oświatowe),

   
 • Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie z siedzibą w Mikołowie przy
  ul. K. Miarki 9 oraz upoważnieni pracownicy Centrum – gdyż jest to podmiot

  obsługujący Przedszkole w zakresie spraw finansowo - księgowych, spraw bhp,
  spraw zamówień publicznych, spraw związanych z prowadzeniem rozliczeń
  wynagrodzeń pracowników Przedszkola oraz rozliczeń opłat wnoszonych przez
  rodziców/opiekunów za Przedszkole),

   
 • podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych
  przez Przedszkole do przetwarzania danych oraz świadczące asystę i wsparcie
  techniczne przy korzystaniu z tych systemów w ramach zawartych z nimi umów,

   
 • podmioty lub osoby świadczące na rzecz Przedszkola usługi pocztowe lub kurierskie
  w zakresie danych służących do prowadzenia korespondencji(w przypadku
  korespondencji prowadzonej w postaci papierowej) oraz podmiot będący
  dostawcą usługi poczty elektronicznej w zakresie danych wykorzystywanych do
  prowadzenia korespondencji mailowej i danych w niej zawartych,

   
 • każdy, kto przegląda media, portale społecznościowe lub miejsca, w których
  Przedszkole zamieszcza informacje promujące jego działalność lub osiągnięcia
  i umiejętności jego wychowanków (np. strona internetowa Przedszkola,
  profil Przedszkola na portalu społecznościowym Facebook, tablica informacyjna
  w siedzibie placówki, lokalna prasa – np. Gazeta Mikołowska) – dot. danych
  objętych zgodą na ich wykorzystanie w w/w celach,

   
 • inne podmioty, którym na podstawie zawartych z Przedszkolem umów
  Przedszkole powierzyło przetwarzanie określonych danych w imieniu Przedszkola
  i na rzecz realizacji jego zadań.

   

​​​​​​​VII. RAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania 
od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla
  realizacji celu, o którym mowa w pkt III i celu obowiązkowego archiwizowania dokumentacji,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na
  danych stosownie do złożonego wniosku),
 • przeniesienia danych do innego administratora.

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają
z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych).
To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać zależeć będzie w szczególności
od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia
przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku   o skorzystanie,
z któregoś z w/w praw.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest uprzednie
wyrażenie zgody na przetwarzanie w każdym momencie można skorzystać z prawa
do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego
przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w uprzedniej zgodzie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód
drogą pisemną lub elektroniczną.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe organu
nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,        
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22-531-03-00)
.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 4 im. Złotego Pantofelka
  ul. Katowicka 132
  43-190 Mikołów

  p4mikolow.bip.net.pl
 • 32 322-09-56
  +48 667 877 557
  +48 665 982 546

Galeria zdjęć